Dynamicq Bilgisayar ve Mobil Yazılım'a Hoş Geldiniz!

Profesyonellerin Seçimi

Dynamicq Online

 

Referanslarımız



 

Dynamicq CNC Üretim Yönetim Program Özellikleri:

Program temel olarak kalıp üretim için geçen tüm süreçlerin kolay ve hızlı bir şekilde yönetimini sağlar. (Cari hesap tanımı, Sektörel kart tanımı, Teklif’ten kalıp teslimine kadar olan kısaca tüm üretim süreçlerinin detaylı bir şekilde takibi ve grafikli maliyet analizi).


Sektörel Kart
Teklif ve analiz için gerekli kalıp kart tanımı. Müşteri bazında kalıp üretim detay hareketleri raporu detaylı üretim listesi resimli.
 
Cari Hesap Listesi
Müşterilere ait tüm siparişlerin detaylı listesi çalışma yolları. Müşteri ile yapılan görüşme notları, yapılan kalıplar, Fiyatları ve Resimleri.

Cari Hesap Hareket Raporu
İki tarih arası cari hesap borç/alacak detaylı raporlar. excel ve yazıcı çıktısı

Teklif Süreç yönetimi:
Üretim için başlama ve bitiş tarihi, üretim kalıp resimleri, üretim notu, üretim dosyaları yazıcı, pdf, resim ve mail çıktısı.

Sipariş Süreç yönetimi:
Süreçteki sipariş listesi, Teslim edilmiş sipariş listesi, İptal edilmiş sipariş listesi, Hatalı üretilmiş sipariş listesi. Tüm üretim sürecindeki işlerin hangi aşamada olduğunu izleme sistemi. Kalıp resimleri, Üretim notları ve Üretim seyir logu izleme.

CAD Bilgisayar Destekli Tasarım Süreç yönetimi:
Müşteriye otomatik tasarım başlama mail gönderimi, Üretim Başlama, Durdurma, Bitirme İleri/Geri Gönderme Sistemi, Detaylı Log, Resimli.

CAM Bilgisayar Destekli İmalat Süreç yönetimi:
Üretim Başlama, Durdurma, Bitirme İleri/Geri Gönderme Sistemi, Detaylı Log, Resimli.

CNC Freze Süreç yönetimi:
Müşteriye otomatik üretim bitiş mail gönderimi, Üretim Başlama, Durdurma, Bitirme İleri/Geri Gönderme Sistemi, Detaylı Log, Resimli.

CNC Erezyon Süreç yönetimi:
Müşteriye otomatik üretim bitiş mail gönderimi, Üretim Başlama, Durdurma, Bitirme İleri/Geri Gönderme Sistemi, Detaylı Log, Resimli.

CNC Üretim Araştırma Sistemi:
Üretilen kalıp resimleri, çalışma yolu, Cari ünvanı, Açıklama, Tarihi ve Tutar Listesi  

Grafikli üretim maliyet analizi..

Dynamicq CNC Manufacturing Management Program Features:

Program as the basis for the production of molds easily and quickly the whole process enables management . (Current account definition, definition of sectoral cards , offer the entire production process from the mold briefly until the delivery of a detailed cost tracking and graphical analysis).


sectoral Card
Offers description and analysis necessary for mold board . Move some detail in the mold manufacturing customers report a detailed picture production list .

Current Account List
A detailed list of all orders for customers ways of working . Customer interviews with notes, molds , Price and Pictures .

Current Account Transactions Report
Between the two dates the current account receivables / payables detailed reports . excel and print output
Bid Process Management:
Start and end date for production , mold production photos , production notes , production files, printer, pdf , pictures, and mail output .
Ordering Process management:
Process orders in the list, a list of orders that are shipped , a canceled order list , none produced the order list . All is at what stage in the manufacturing process monitoring system works . Mould photos , production notes and Manufacturing cruise log monitoring.

CAD Computer Aided Design Process management :
Mail clients automatically begin designing , Production Start , Stop, Finish Forward / Backward Delivery System, Advanced Log, Pictorial.

CAM Computer Aided Manufacturing Process Management:
First Start , Stop, Finish Forward / Backward Delivery System, Advanced Log, Pictorial.

CNC Milling Process management :
Mail to the customer end automated production , Production Start , Stop, Finish Forward / Backward Delivery System, Advanced Log, Pictorial.