Dynamicq Bilgisayar ve Mobil Yazılım'a Hoş Geldiniz!

Profesyonellerin Seçimi

Dynamicq Online

MALİ MÜŞAVİR

LKS Müşavir Set ‘in  en yeni teknolojiler kullanılarak baştan yaratılmış yeni sürümü olan Mali Müşavir 2, 19 yılın birikimi ile titizlikle hazırlandı. Teknolojisi ve pratikliği ile kendi klasmanında bir devrim niteliğinde olan ürüne LKS Müşavir Set (Dos) ürününden veri transferi mümkün.

Ayrıca ürünün diğer LBS Windows ürünleri ile eş kod ve veri yapısı müşteri verilerinin aktarımı ve işlenmesini sonderece kolaylaştırıyor.

Meslek mensupları için üretilen MM2 ile benzersiz özellikler çok özel fiyatlarla sunuluyor. MM2 seti , Mali Müşavir Büro Yönetimi  , Muhasebe  , Mali Tablolar  , Bordro  , Sabit Kıymetler ve İşletme Defteri modüllerini içeriyor.

MM 2’ NİN ÖNEMLİ YENİLİKLERİ

Windows Uyumluğu : Windows ortamının sağladığı kolaylıklar ve LBS’nin titizlikle hazırladığı pratik arayüz kullanıcıya operasyonu hızlı ve hatasız yürütme avantajı sağlamaktadır.

Teknolojisi sayesinde MM2 ile Windows yazıcı uyumu, e-mail (Örneğin rapor pencereleri üzerinden direkt olarak alınan raporun e-mail olarak ilgili kişilere gönderilebilmesi) mouse kullanımı, Multitasking özelliği (kullanıcının aynı anda birden fazla iş yapabilme olanağı) gibi modern özellikler kullanılabilmektedir.

Mali Müşavir;

İlişkisel Veritabanı :  MM2 desteklediği MS SQL Server ilişkisel veritabanı sayesinde verilerinizin güvenliğini en üst seviyede sağlar.

Mali Müşavir;

Raporlar ve Formlar :  MM2 rapor uyarlama aracı çeşitli yazı biçimleri, fontlar ve renk kullanma gibi Windows sisteminin sağladığı pekçok görsel avantajı içerir. Bu araçla var olan raporları uyarlayabilir ve bunlara yeni raporlar ekleyebilirsiniz. Kolay kullanımı ve geniş filtreleme olanakları sayesinde detaylı sorgulamalar gerçekleştirilir. Rapor çıktısı ekrana,yazıcıya veya dosyaya kaydedilebilir. Rapor çıktısı metin, Excel, Access ve HTML formatında da saklanabilir.

Mali Müşavir;

XML Desteği : MM 2 , dünyada e-iş ile ilgili bir standart haline gelmeye başlayan XML tabanlı veri değişim özelliklerini içerir. Veri aktarım özelliği tüm sistem genelinde yer alır ve farklı kaynaklardan ulaşan verilerin konsolidasyonunu sağlar.

Mali Müşavir;

Pratik Erişim : MM 2 tasarımındaki operasyonu kolaylaştırma ve hızlandırma hedefi doğrultusunda Büro Otomasyonu Modülü içerisindeki mükellef listesi üzerinden diğer modüllere bir menü ile erişerek fiş çağırmanıza olanak verir. Bu sayede modüller arasında gezerek zaman kaybetmenizi önler.

Mali Müşavir;

Döküman Yöneticisi : Üründe zaten yüklü olan standart dökümanlar pratik bir işlemler sistemde kayıtlı bir mükellef adına düzenlenebilir. Bu sayede dökümanlar üzerinde isim,adres, VD, VD No. gibi alanların girilmesi için zaman harcanmaz.
Muhasebeleştirme : Hareket üzerinden muhasebeleştirme imkanı vardır.
Yansıtma : Yansıtma işlemleri otomatik olarak tanımlandığı şekilde yüzdeli veya dönemsel olarak gerçekleştirilebilir.

Mali Müşavir;

MODÜLLER

Büro Yönetimi Modülü; ile bir mali müşavir bürosunun kendi içindeki işleri ve mükellefleri ile ilişkileri takip edilir.

•  Gerçek kişi ve tüzel kişi mali müşavirlere uygun fonksiyonlar ( Fatura yada SMM kesebilme )

•  Geliştirilmiş ajanda ve hatırlatıcı fonksiyonları

•  Mükellef tanımlama

•  Tahakkuklar , Ödemeler , Tahakkuk-Ödeme fişini otomatik oluşturma

•  Kira takibi , otomatik kira yenileme

•  Gider fişi

•  Toplu Borçlandırma , toplu ücret yenileme

•  SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzu

•  Serbest Meslek Defteri , Serbest Meslek Kazanç Bildirimi

•  Büro Yönetimi modülünden diğer modüllere direk erişim ile her işlemi mükellef

penceresi üzerinden yapabilme

•  Ticari modüllere Büro Yönetimi üzerinden direk fiş kesebilme

•  Büro Yönetimi ve ticari modüller arasında entegrasyon

•  Fiş kaydı sırasında seçenekli sihirbazlar: Ödemesini yap-olayını oluştur....

•  Belge yöneticisi içerisindeki sık kullanılan dökümanları mükellefe otomatik uyarlama

•  Vergi dairesi kodları

•  Firmaların Vergilerini Tanımlayabilme

Genel Muhasebe ;  güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemidir. Son yasal düzenlemelere tümüyle uygun yapıdadır. Standart hesap planı kendiliğinden oluşur, alt hesaplar istenildiği gibi açılabilir.

•  Hesaplara çalışma şekli parametreleri verilebilir. Örneğin stoklu bir hesaba miktar, çek/senetli bir hesaba vade, ciro tarihi gibi ek bilgiler de mahsup işlemleri sırasında kaydedilir. Böylece diğer program bölümlerine gerek kalmadan, yalnızca muhasebeden tüm defter ve dökümleri almak mümkün olmaktadır.

•  Fişlere numara veya tarihe göre ulaşılabilir. Çalışmayı hızlandıran, fiş bakiyesini tek tuşla girme, satır kopyalama gibi özellikler vardır.

•  Bir fişte çalışırken, fişi kapatmadan programın diğer bölümlerini veya bir başka fişi  inceleme, değiştirme olanakları vardır.

•  Programın diğer bölümleriyle birlikte çalışarak muhasebeleştirme sırasında stok, fatura, cari hesap, çek/senet, banka, ve nakit kasa hareketlerine karşılık gelen tahsil, tediye ve mahsuplann otomatik oluşmasını sağlar.

•  Kasa Defteri, Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Kambiyo Senetleri Defteri gibi resmi defterleri yasalara uygun biçimde döker.

•  Genel mizan, aylık mizan ve iki tarih arası mizan istenilen hesap düzeyinde ve aralığında alınabilir.

•  Yeni yasal düzenlemelerle alınması zorunlu hale getirilen mali tablolardan Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti tablolarını yasaların öngördüğü düzeyde ve ayrıntıda döker.

Sabit Kıymetler

•  Sabit kıymetlere ait kartlar da bu bölümde açılır. Kartları şirkete özgü sınıflara ve bölümlere göre gruplandırmak mümkündür.

•  Ödenen KDV'nin beyannameye yansıyan detayları her malzeme için ayrı ayrı tanımlanabilir. Yine her malzeme için amortisman türü (normal, azalan bakiyeler) ayrı ayrı izlenebilir.

•  Sabit kıymet alımı faturaları, fatura bölümünden işlenir. Bu tür faturalardaki KDV hesaplamaları mevzuata uygun biçimde yapılır.

•  Sabit kıymetlere ait her yıl ve yıl içinde istenen dönemlerde amortisman ve degerleme tahukkuku yapılabilir. Aylık amortisman raporlarını demirbaşların giriş tarihlerine göre yapmak mümkündür. Aynca demirbaşların geçmiş dönemlerden gelen indirilecek KDV matrahı ve KDV'si, otomatik olarak KDV beyannamesine yansır.

Bordro

•  Sicil kartlarında personele ait detaylı bilginin yanı sıra fotoğraf gibi görsel kayıtlar da tutulabilir.

•  İşten ayrılmış personelin kayıtları eski personel bölümünde hiçbir değişikliğe uğramadan saklanır. Böylece eski personel işe geri alınırken işlemlerin aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip edilmesi sağlanır.

•  Çalışanlara ve aile bireylerine ait sağlık bilgilerinin takibi yapılır.

•  Personele ait 6 aylık ya da günlük vizite kağıdı basılabildiği gibi, ana-baba, eş ve çocuk için de özel vizite formları basılır.

•  Personele ait özel sigorta işlemleri de program içinden takip edilip, puantaj hesaplarına yansıtılabilir.

•  Firma kendi yapısına uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilir.

•  Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametreleri tarih kontrollü olarak saklanır ve geçmişe yönelik  hesaplamalar aynı kalır. Personelin bugüne kadar firmanın hangi bölüm ve işyerlerinde çalıştığının takibi yapılır.

•  Program gerekli bağlantılar sağlandığında bütün personel devam takip sistemleri ile çalışır.

•  Ücret hesaplamaları  netten brüte veya brütten nete doğru olarak hesaplanır.

•  Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlanabilir,

bordro dökümleri ayrı veya birlikte alınabilir.

•  Asgari ücretin SSK taban matrahının altında kalması durumunda yapılacak hesaplamalar ve bunun bordroya yansıtılması program tarafından otomatik olarak yapılır.

•  Personel ödemeleri masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilir.

•  Personele ait  puantaj kartları puantaj öndeğerleri  ve hesap şablonları kullanılarak kolay, hızlı ve hatasız bir şekilde oluşturulur.

•  Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evraklar program tarafından basılır. Bu evrakların bir kısmı LBS tarafından matbu  olarak  müşterilerimize sağlanmaktadır.

•  Personele verilecek olan borçları özelliklerine göre tanımlamak, personelin aldığı borçları/avansları takip etmek  mümkündür.

İşletme Defteri

• Fiş ve fatura işlemleri kaydedilir, bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve muhasebe hesapları aynı anda belirlenir.

•  Dönem sonunda stok ve cari hesap devir bilgileri kaydedilir.

•  İşletme defteri gelir ve gider sayfaları ayrı ya da ikisi bir arada bastırılır. Defter 4 adet gelir ve 4 adet gider olmak üzere toplam 8 kolondan oluşur.

•  Raporlama seçenekleri ile kaydedilen tanımlar ve işlemler belirlenecek filtre koşullarına uygun olarak seçilen rapor ünitesinden alınır.

•  Onaylama ve hesap planı transferleri, fiş numaralama ve dönem sonu devir işlemleri kaydedilir.

•  Hesap özeti seçeneği ile hesaba ait son durum bilgileri aylık toplamlarla alınır. Hesap özeti, Hesap İşlemleri listesinde yer alır. Son durum bilgilerini izlemek için ilgili hesap üzerinde Hesap Özeti düğmesi tıklanır. Açılan pencerede hesaba ait son durum bilgileri bir önceki yıldan devir toplamları ve aylık toplamlarla görüntülenir. Hesap özeti raporu istenirse genel olarak ya da 2 tarih arasında alınabilir.

•  İşletme defteri programı ile işletmenin alıp sattığı malzemeler için stok takibi yapılır ve raporlanır. Alıcı ve satıcılar için cari hesap tanımlaması yapılabilir.

•  Hesaplar, fişler, cari hesaplar ,faturalar, stoklar stok ekstresi, ve firma listesi rapor olarak alınabilir.

•  Kdv işlemleri ile ilgili iki tarih arası indirilecek, ödenecek ve kdv toplamları raporları alınabilir.

•  Girilmiş olan fişler; gelir ve gider olarak ayrı ayrı numaralandırılabilir. Onaylama işlemi ile onay tarihi verilerek bu tarih ve öncesine kullanıcının fiş girmesi ve girilmiş fişlere müdahale etmesi engellenebilir. Onay tarihi istenildiği zaman kaldırılabilir.

•  Firmalar arası hesap planı transferi yapılabilir. 

Logo Beyanname ;  KDV 1 ve 2, Muhtasar, Geçici Vergi beyannamelerinin bilgisayar ortamında hazırlanarak, Windows’un tanıdığı her türlü printer  vasıtası ile optik formlar üzerine çıktı alınmasına yarayan bir yardımcı programdır.

MM2 ile entegre olarak çalışan Logo Beyanname’de hazırlanan tüm beyannameler elektronik ortamda saklanabilir.